Baner MC

 

Herman und Doland Sp. z o.o.

Plac Kaszubski 8/205

81-350 Gdynia

tel. +48  731 00 89 92 e-mail: info@hermanunddoland.pl

You are here: HomeStart

Biuro Konferencji ?Białoruś - Polska. Praktyczne aspekty współpracy biznesowej?

 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

ul. Cieplaka 1 C

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

Sekretarz konferencji: mgr Dominik Penar
tel. 32 295 93 41, e-mail: bialorus@wsb.edu.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji, w szczególności w sprawie reklamy i marketingu prosimy o kontakt ze współorganizatorem firmą Herman und Doland Sp. z.o.o. z siedziba w Gdyni:
tel: 791 387 699 (kontakt w godzinach: 10 - 15)
e-mail: hermanunddoland@gmail.com,

 

Zgłoszenia udziału w I  Forum Gospodarczym "Białoruś-Polska. Praktyczne aspekty działalności biznesowej" przyjmowane są w terminie do 3 kwietnia 2013 r. poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOC (KLIKNIJ)

 

Formularz należy wypełnić oraz odesłać drogą elekroniczną na adres mailowy: bialorus@wsb.edu.pl . Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 32 295 93 14.

 

Pliki do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy WinRar

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej   wiarygodności, specjalizuje się w obsłudze sektora finansów  publicznych.  Zapewnia ekonomicznie efektywne i operacyjnie skuteczne  wspieranie państwowych  programów społeczno-gospodarczych oraz  samorządowych programów rozwoju  regionalnego. Dba o nowoczesność i  wysoką jakość oferty oraz podtrzymywanie  dobrych relacji z Klientami,  elastycznie reagując na ich potrzeby. Misją  Banku Gospodarstwa  Krajowego jest sprawna i efektywna kosztowo realizacja  działalności  zleconej przez Państwo, uzupełniona przez rozwój atrakcyjnej oferty   działalności własnej dla wybranych segmentów rynku, w których bank może   wykorzystać swoje naturalne przewagi.

Grupa ATLAS

GRUPA ATLAS to polski koncern, w skład którego wchodzi 16 fabryk przetwarzających surowce z 5 własnych kopalni gipsu, anhydrytu i piasku kwarcowego. Zatrudnia ponad 2 tysiące osób. Zaczęło się od ATLASA. Firma, założona w 1991 r. przez trzech łodzian, Grzegorza Grzelaka, Andrzeja Walczaka i Stanisława Ciupińskiego, w ciągu kilku zaledwie lat zdobyła pozycję lidera na polskim rynku chemii budowlanej. Tworzenie spółek z innymi przedsiębiorstwami dało początek GRUPIE ATLAS. Dziś w jej skład wchodzi  18 podmiotów gospodarczych: głównie producenci chemii budowlanej i dostawcy surowców, ale też firma transportowa i przedstawiciel branży energetycznej. Misję, którą sobie wyznaczyła, grupa formułuje prosto: ATLAS ułatwia i przyspiesza budowanie. Wyniki finansowe GRUPY ATLAS plasują ją w gronie najlepiej zarządzanych polskich przedsiębiorstw.

Polsko-Białoruska Izba Przemysłowo- Handlowa

Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa (PBIHP) działa od 1993 r. Corocznie organizujemy Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze "Dobrosąsiedztwo", konferencje, seminaria, misje gospodarcze, szkolenia, staże zawodowe i wolontariat. Opracowujemy ekspertyzy, zakładamy przedsiębiorstwa na zlecenie, wyceniamy firmy, pomagamy nawiązać kontakty gospodarcze, zatwierdzamy kalkulacje cen w eksporcie i świadczymy inne usługi.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach została powołana przez 103 założycieli 13 lutego 1990 roku i zarejestrowana 21 marca 1990 roku. Jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą. Izba posiada osobowość prawną na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz.U. 35/89 poz.195) i własnego Statutu.  RIG jest kontynuatorem tradycji Izby Handlowej powstałej w Katowicach w 1922 roku, a od 1927 roku Śląskiej Izby Przemysłowo-Handlowej - działającej do 1950 roku.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE S.A.) jest firmą ubezpieczającą transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Od 1991 roku oferujemy usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą. Nasza działalność skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych. Jako jedyni w Polsce prowadzimy ubezpieczenia eksportowe gwarantowane przez Skarb Państwa, zapewniając bezpieczeństwo w handlu na rynkach podwyższonego ryzyka. Dzięki ubezpieczeniom gwarantowanym przez Skarb Państwa polscy eksporterzy mogą bezpiecznie prowadzić sprzedaż do partnerów handlowych z odległych, często egzotycznych krajów. Jako jedyni ubezpieczamy także długoterminowe projekty eksportowe finansowane kredytem o okresie spłaty dwóch i więcej lat.

Rada Biznesu przy Prezydencie Miasta Dąbrowa Górnicza

Dąbrowska Rada Biznesu działa przy Prezydencie Miasta Dabrowa Górnicza stanowiąc forum współdziałania i dyskusji nad problemami gospodarki w mieście i reprezentuje interesy środowiska przedsiębiorców działających w Dąbrowie Górniczej. Jej głównym założeniem jest wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju miasta, szczególnie w aspekcie umacniania przedsiębiorczości, innowacyjnej gospodarki oraz wprowadzenia projektów oczekiwanych przez przedsiębiorców w Dąbrowie Górniczej. Rada współdziała również z władzami miasta w celu koordynowania prac na rzecz utworzenia nowych miejsc pracy oraz ułatwiania przedsiębiorcom zakładania działalności gospodarczej. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest jednym członkiem Dąbrowskiej Rady Biznesu reprezentującym  Uczelnie Wyższe.

Zagłębiowska Izba Gospodarcza

Zagłębiowska Izba Gospodarcza w Dąbrowie Górniczej zarejestrowana została w Sądzie Gospodarczo - Rejestrowym w Katowicach w dniu 21 maja 1993 roku w rejestrze Izb Gospodarczych, a działalność rozpoczęła 1 lipca tego samego roku. Obecnie Izba skupia około 50 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w różnych branżach na terenie województwa śląskiego, głównie z Dąbrowy Górniczej. Do Izby należą zarówno duże przedsiębiorstwa jak np.: Koksownia "Przyjaźń", DAMEL, Kopalnia Węgla Kamiennego "Kazimierz-Juliusz", jak również małe i średnie firmy produkcyjno - usługowe i oddziały banków. Celem Izby jest integracja podmiotów gospodarczych oraz organizowanie współpracy z samorządami lokalnymi.

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. (poproszono o patronat)

Przemiany ustrojowe postępujące pod koniec XX wieku oraz uzyskiwanie przez polskie samorządy lokalne coraz większej samodzielności ekonomicznej wymagało powołania instytucji, która stałaby się czynnikiem integrującym i koordynującym różnorodne przedsięwzięcia zmierzające do intensyfikacji rozwoju gospodarczego i społecznego regionu oraz elementem łagodzenia skutków transformacji gospodarczej. Dlatego, w ramach Kontraktu Regionalnego dla Województwa Katowickiego, w styczniu 1997 roku powołana została Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu.

Górnośląski Związek Metropolitalny

Podstawowym celem Górnośląskiego Związku Metropolitalnego jest utworzenie dynamicznie rozwijającego się wielkomiejskiego ośrodka, zdolnego do skutecznej konkurencji z innymi ośrodkami metropolitalnymi w kraju i w Europie.

 

Podczas I Forum Gospodarczego "Polska-Białoruś. Praktyczne aspekty współpracy biznesowej" istnieje możliwość organizacji indywidualnych spotkań biznesowych. Do dyspozycji przedsiębiorców zostaną oddane specjalnie wyznaczone punkty/sale, w których będzie możliwość przedstawienia oferty produktowej oraz nawiązania współpracy w zakresie określonym przez partnerów.

Aby zaplanować spotkanie należy:

1. Najpóźniej do dnia 04.04.2013 r. na adres bialorus@wsb.edu.pl przesłać podstawowe informacje o przedsiębiorstwie zawierające:

a) Nazwę firmy

b) Adres firmy: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, e-mail, nr. telefonu kontaktowego, osoba do kontaktu (imię, nazwisko, e-mail, nr. telefonu)

c) Branża, w której działa przedsiębiorstwo

d) Zakres działalności przedsiębiorstwa

e) Określenie partnera, którego poszukuje przedsiębiorstwo

d) Logotyp firmy

2. Opis firmy zostanie umieszczony na stronie internetowej www.wsb.edu.pl/bialorus w zakładce SPOTKANIA BIZNESOWE

3. Po otrzymaniu zapytania ze strony potencjalnych kontrahentów pracownik reprezentujący zgłoszone przedsiębiorstwo zostanie poinformowany przez ORGANIZATORÓW o godzinie i miejscu spotkania.

4. Przedsiębiorcy zainteresowani przygotowaniem dodatkowych świadczeń (catering, obsługa etc.) oraz działań promocyjnych proszeni są o kontakt ze współorganizatorem firmą Herman Und Doland.

 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

ul. Cieplaka 1 C

41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 32 262 85 60

Herman und Doland Sp. z.o.o. z siedzibą w Gdyni

Plac Kaszubski 8/205

81-350 Gdynia

tel. 791-387-699

Page 3 of 4

gliwice banerek

GWSP ang
GWSP rus
GWSP ukraina
Go to top